Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace

Pravidla herního serveru Andaria

Historie úprav za posledního půl roku:

15.08.09 - Přidáno dočasné pravidlo pravidlo K1 týkající se zavádění nové magie do světa
14.10.09 - Upřesněna formulace pravidla pravidlo H1 (článek f)
01.11.09 - Doplněn upřesňující druhý odstavec pravidla pravidlo A2
20.02.10 - Odstraněno dočasné pravidlo pravidlo K1
09.10.10 - Přidáno pravidlo pravidlo A19 a upraveno pravidlo pravidlo A10
22.02.12 - Upraveno pravidlo pravidlo A15 a pravidlo C1
Konec roku 2016 - Upraveno pravidlo pravidlo A2
02. 08. 17 - Revize sekce B) DOMY, PRONÁJMY
02. 08. 17 - Přidáno pravidlo pravidlo A20
06. 09. 18 - Upřesnění pravidel komunikace v pravidle pravidlo A12
29. 11. 18 - Zjednodušení pravidla pravidlo D2
29. 11. 18 - Herní pravidla H přesunuty na wiki.
18. 03. 19 - Upraveno pravidlo A) 17.

A) HRÁČI, ÚČTY, POSTAVY

1. Každý hráč musí dodržovat současné zákony ČR.
2. Andaria je RP shard, chovejte se proto na něm podle toho. Je zakázáno čekat u spawnu na respawn nestvůry (tzv. harvest) - považuje se to za prohřešek proti RolePlayingu a mohou za to být udělovány tresty. Stejně tak se zakazuje odlogovávání v dungeonu (pokud nejde o technické problémy nebo jiné potíže v reálu), zneužívání funkce městských stráží, blokování npc jako duch apod. Zakázáno je vjíždění na jezdeckých koních do podzemních jeskyní, domů a budov, kde to pro koně není uzpůsobené (ale nákladní koně v dole jsou v pořádku). Trestem za porušení mohou být ztráta věcí, galeje, vězení, smazání účtu nebo ban IP (podle závažnosti a recidivy). Za hrubé porušení RP se považuje i používání "ok" a závorek při komunikaci ve hře!

Předávání majetku nově založené postavě jen na základě OOC (mimoherní) známosti je označováno jako support a považuje se za non-RP jednání. Předávání majetku mezi postavami na stejném účtu, které se nikdy nemohly potkat ve hře (smazaná postava X nově založená postava) je nezávisle na počtu prostředníků označováno jako selfsupport a považuje se za hrubé non-RP jednání.
Předávání a sdílení majetku stejně tak společné bydlení mezi postavami na stejném účtu, které nejsou ve stejném cechu, je zakázáno a považuje se také za formu selfsupportu.
3. 1) Hráč může vlastnit jen jeden účet. Pokud se zjistí opak, bude novější účet smazán!
2) Pokud se zjistí, že s jedním účtem dlouhodobě operuje více hráčů, bude účet smazán.
3) V případě vykradení účtu (za účet se naloguje někdo cizí a vykrade majetek postavy) bude majiteli postiženého účtu poskytnuta pomoc při pátrání po pachateli. Pokud se ztratí i majetek dalších postav, dostane postižený účet podmínku. Zloději, který se na účet nalogoval, bude zabanována IP adresa a jeho andarijský účet smazán.
4) Je zakázána jakákoliv manipulace s herními účty (prodej, předávání, přenechávání, apod.). S herním účtem smí operovat jen ta osoba, která jej nechala zaregistrovat.
4. Zapomenutá hesla zasíláme jen na registrační e-mail. Ztráty věcí a krádeže, za které je zodpovědná postava z jiného herního účtu řeší soudy ve hře!
5. Jméno si nová postava zvolí až při odchodu z Falešného světa. Změna jména postavy je možná jen z iniciativy GM týmu, tj. pokud vaše jméno hrubě odporuje RP nebo nevyhovuje některému ze zde uvedených pravidel, bude vaše postava přejmenována. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je možné se proti změně do týdne odvolat - GM může jméno dodatečně změnit podle vašeho přání, není to však jeho povinností a záleží to jen a jen na něm. Změna povolání nebo rasy není možná v žádném případě - po sedmi dnech od založení můžete smazat postavu a založit si novou. V případě sňatku nebo adopce vaší postavy je možná výjimka z tohoto pravidla, co se týče příjmení nebo dědičných znaků ve jméně.
6. Zákaz pojmenovat postavu již existujícím nebo nesmyslným jménem (typu _**!**_ apod.). Zákaz opakování příjmení nebo jiných rodových znaků už existujících postav, bez jejich výslovného souhlasu (Rodovým znakem může být například označení místního původu, nebo jiná specifická část jména). Jména musí mít na začátku velké písmeno, všechna ostatní písmena musí být malá (ne tedy např. ABRAHAM, N O X apod.). Roleplaying se vztahuje i na celá jména postav. Jsou povolená jen jména vhodná do našeho fantasy světa. Na ověřování existujících jmen existuje tato utilitka.
7. Postavy s titulem před nebo za jménem, který získali jinak než oficiální cestou (buďto pomocí bugu nebo si ho vytvořili při odchodu z Falešného světa), budou uvězněny a přejmenovány; pokud se jednalo o bug, budou potrestány podle pravidla pravidlo A11
8. Hráč je povinen sledovat sekci novinky na webu Andarie, nejlépe před každým vstupem do hry. V novinkách mohou být důležitá oznámení či úpravy pravidel, bez jejichž znalosti se můžete ve hře dopouštět prohřešků konáním jinak normálních činností. Neznalost neomlouvá.
9. Přísný zákaz zneužívání externích podpůrných programů – trestá se těmi nejtvrdšími tresty!! Povolené programy na Andarii: UO Assist, Razor, UO Automap, EasyUO, Autopilot. Ostatní programy nejsou na Andarii povolené. Všechny akce, které může provést i hráč nepoužívající externí program a které nejsou v pravidlech zakázány jsou povoleny. Minimální pauza mezi jednotlivými akcemi makra je 500 ms.
10. Zákaz nesledovaného makrování – pokud GM zjistí že vám, nebo na Vás běží makro, aniž byste byli poblíž svého počítače, hrozí vám tvrdé tresty! Stejně tak hrozí tresty i za trénování úmyslnými neúspěchy! Zákaz makrování dovedností v jakýchkoliv dungeonech, na questech a jiných akcích.
11. Zákaz zneužívání herních chyb (tzv. bugů). Pokud hráč objeví bug, je povinen nahlásit jej GM týmu. Za zneužívání bugů hrozí velmi tvrdé tresty!
12. Zákaz nadávání a slovního urážení (shard nemá dolní věkovou hranici). Toto se vztahuje na herní (přímo ve hře) i mimo herní komunikaci (fórum, Discord, FB, email, ...), která je mezi hráči nebo hráči a GM týmem. Trestem může být i blokace/smazání účtu v daných aplikacích. Postavy s neslušnými jmény, nebo se jmény odporujícími článku pravidlo A2 budou okamžitě mazány. Co je v mezích a co už překračuje pravidla je čistě na posouzení GM.
13. Je zakázáno hráčskou postavu bez příčiny opakovaně zabíjet bezprostředně po jejich oživení (RK).
14. Zákaz útoku na NPC modré postavy ve městech i mimo ně (léčitelé, obchodníci, stráže apod.), pokud to není předmětem akce nebo questu. Neúmyslné zabití civilisty může být bráno jako polehčující okolnost.
15. Zákaz lootu z padlých postav během questu, pokud nejste s dotyčným v partě a dotyčný nemá povolen loot pro členy své party,nebo pokud to není výslovně povoleno nebo pokud to není předmět questu či akce. Zákaz používání externích programů pro vybírání obsahu mrtvých těl padlých NPC (tzn. autoloot) během questu.
16. Zákaz zahlcování serveru - spamování textem, příkazy, přetěžování shlukováním obřích stád ochočené zvěře, přeplňováním veřejných nádob bezcennými předměty (umíme si zjistit, po kom tam věci zůstaly, navíc tu existují odpadkové koše...) apod.
17. Hlavními komunikačními jazyky shardu jsou čeština a slovenština. Speciální RP rasové jazyky jsou povolené pouze pro členy této rasy za použití určeného překladače:
1) quenya - https://funtranslations.com/quenya
2) drowština - http://www.eilistraee.com/chosen/language.php
Členové ostatních ras mohou cizí jazyk používat stejně jako členové rasy, avšak pouze pokud je jeho znalost podložena v příběhu dané postavy. Jakékoliv ostatní jazyky jsou povoleny opět na základě příběhu postavy a pouze jako jednotlivá slova. Výjimku z těchto pravidel může udělit GM tým.
18. Je zakázáno užíváním dovedností provokace, lákání, užíváním výbušných lektvarů, střelby z lodního děla či jakýchkoli plošných kouzel, jakkoli vstupovat do interakce s NPC nacházejícími se uvnitř ohrádek, uzavřených či ohrazených území či nepřístupných ostrovech, zvlášť pokud mají tyto NPC nějakého majitele (např. pasoucí se ovce, ustájení koně apod.).
19. Zákaz odlákávaní NPC od spawnu.
20. Pokud během 6 týdnů smažete 3 postavy, ztratíte jeden slot.

B) DOMY, PRONÁJMY

1. Starosta si může určit pravidla, kolik pronájmů může mít jedna postava.
2. Zadržování divoké zvěře v domě bez Vaší přítomnosti bude trestáno ztrátou majetku či daného zvířete dle zvážení GM. Zvíře v domě musí být buď ochočené, nebo přivázané k úvaznímu kůlu. Divoká zvěř může být v ohradě (pokud ji dům má). Dále viz pravidlo pravidlo D5
3. Nájemný obchodník - Starosta si může určit pravidla, kolik obchodníků může mít jedna postava. Postavy ze stejného účtu nesmí mít společného nájemného obchodníka, pokud nejsou členy stejného cechu. Jeho sklad musí být vždy dostatečně zaplněn. Pokud bude mít obchodník více jak 3 dny poloprázný sklad, může být odňat bez náhrady předmětů a/nebo peněz.

C) CECHY

1. Pokud si chce hráč založit cech, musí tento cech mít alespoň 10 členů, v opačném případě bude cech zrušen. Je proto lepší nejdříve si sehnat lidi a až potom založit cech, ne opačně. Z každého účtu se do počtu členů cechu počítá jen jedna postava – 10 nutných členů proto musí být z různých herních účtů.
2. Jméno cechu musí být v souladu s RP. V případě porušení pravidla bude cech po dohodě s Cechmistrem přejmenován. Pokud bude název cechu obsahovat výrazy odporující pravidlům A2, A12, nebo bude mít nově založený cech stejné jméno jako jiný, už existující, bude neprodleně smazán bez náhrady.
3. Cechovní obchodník - každý cech smí mít jen jednoho společného cechovního obchodníka.
4. Další doplňující podrobnosti najdete zde.

D) HERNÍ SYSTÉM

1. Pravidla pro funkci Help: Používá se při situaci kdy hráč nemůže, nikoli neumí situaci vyřešit. Problém musí být přesně a stručně definován, nesmí se odesílat poplašné nebo nesmyslné zprávy. Spam page se trestá. Úmyslné podávání lživých informací se bude trestat podle pravidlo E3 (pozn. Nová page přepíše stávající a posune ji nakonec seznamu, tedy psaním více page jen odsouváte vyřešení svého problému a riskujete trest za spam page)
2. Pokud se na nově vytvořený účet vlastník nepřihlásí déle než 1 měsíc, může být smazán.
Pokud se na účet, na kterém mají postavy odehráno méně než 150 hodin dohromady, vlastník nepřihlásí déle než 6 měsíců, může být smazán.
3. Přísný zákaz soustavného a plánovitého narušování ekonomiky Andarie - například využíváním veřejné řemeslnické postavy.
4. Svatby jsou na Andarii povoleny nejvýše jednou do týdne. Oba účty, ze kterých pocházejí oddávané postavy musí mít nahráno minimálně 300 hodin. Bližší informace, ceny obřadu atp. najdete zde.
5. Pravidlo o chování zvěře:
1) Zvěř nesmí být chována na polích;
2) minimální prostor pro jedno zvíře jsou dvě políčka prostoru (malá zvěř typu slepice, ovce, zajíc), pro větší zvěř je nutný prostor čtyř políček (kůň, jelen, kráva, ...). Menší prostor znamená týrání zvířat a přetěžování serveru. Přebývající zvěř bude bez náhrady zabavena ve prospěch hodokvasu na královském hradě. Výjimku z tohoto pravidla tvoří jen množení koní, kdy na prostoru pro jednoho koně smí být koní více.
3) V jednom uzavřeném prostoru smí být chována pouze divoká zvěř jednoho druhu nebo domácí zvěř v libovolných kombinacích.

E) GM TÝM

1. Členové GM týmu se snaží udělat pro hráče maximum, chovejte se k nim proto slušně a s úctou. Za slovní urážku vedenou proti GM (ať mezi čtyřma očima nebo mezi ostatními či na fóru Andarie) bude podán návrh na smazání.
2. Hráči jsou povinni uznávat GM jako nejvyšší autoritu. GM má vždy pravdu.
3. Zákaz lhaní členům GM týmu. Za klamání nebo obtěžování GM může být podán návrh na smazání.
4. Hráč je povinen dodržovat nařízení GM týmu na fóru, ve hře, nebo ta, která mu GM sdělí ústně.
5. Rozhodnutí o smazání účtu může vyřknout pouze administrátor (po poradě se zainteresovanými osobami).
6. Pokud hráč jedná s GM, je zakázáno na jeho postavu útočit nebo s ním vstupovat do jakékoli další interakce.
7. Posouzení jakékoli činnosti (zda odporuje nebo vyhovuje pravidlům) je čistě na GM. Druh a výše trestů udělených Rytíři a Soudci je možné podat k přezkoumání GM. Pokud GM trest potvrdí, není proti němu odvolání.
8. V písemné komunikaci se členy GM týmu vždy uvádějte jméno herní postavy a login svého účtu. V případech problémů s herním účtem nebo postavou se zvlášť ujistěte že ze zprávy poznáme o co jde a komu se problém děje. V případě hlášení problému nebo bugu uvádějte prosím co nejvíc okolností, které se jej týkají. Zprávami bez podpisu nebo takovými, z nichž není poznat ke které postavě nebo účtu se problém vztahuje, se nezabýváme a končí v koši. Nikdy, ani pokud by to GM vyžadovalo, neuvádějte své heslo. Pokud GM vyžaduje zaslání hesla, je velmi pravděpodobné, že to ve skutečnosti žádné GM není.

F) FÓRUM

1. Pravidla fóra jsou vedena zde.

G) TRESTY

1. Za porušení kteréhokoli z těchto pravidel nebo dodatků může být hráčská postava poslána na galeje, s výší prutů které určí GM. Samozřejmě mohou být uděleny i jiné tresty než galeje, zvláště pro těžké případy. V případě opravdu vážného prohřešku, či opakujícího se provinění, může být hráči smazán účet. Trest může být udělen i na základě porovnání vaší IP adresy s mezishardovým registrem nejzávažnějších hříšníků. Tak se bude postupovat jen v případě jistoty, že se jedná o toho samého člověka.
2. Délka trestu je plně v kompetenci GM – smlouvání o jeho délce je nepřípustné. U trestů, jejichž součástí je snižování dovedností se budou snižovat i jeden stat, který se dá snižovanou dovedností vytrénovat - na každých 10% snížení dovednosti připadá snížení 1 bodu vlastnosti.
3. Během výkonu trestu je zakázáno jakkoli trénovat či makrovat dovednosti. Porušením tohoto pravidla si můžete prodloužit trest.
4. Pokud trest na galejích nebude vykonán do tří týdnů (21 dnů) od jeho uložení, bude účet postavy uvržen do podmínky. Pokud ani poté (do dvou dnů od uvržení do podmínky) nebude trest vykonán, bude účet trestané postavy smazán.
5. Kompetenci k trestání mají i zemští rytíři (pouze v případě, že hříšníka přemůžou v boji, nebo ten se jim dobrovolně vzdá) a soudci (jen v případě pravomocného odsouzení). Jak soudci tak i rytíři mají také pravomoc zabavit majetek odsouzeného. GM mohou dočasně svěřit pravomoc k trestání i dalším osobám. Druh a výše trestů udělených Rytíři a Soudci je možné podat k přezkoumání GM. Pokud GM trest potvrdí, není proti němu odvolání.
6. V případě třetího prohřešku vztahujícímu se k jednomu účtu, je na tento účet automaticky uvržena podmínka. Podmínka opravňuje GM ke smazání tohoto účtu, pokud se za celou dobu budoucí existence vyskytne jakýkoli další prohřešek. Do součtu tří trestů se počítají jen tresty udělené od GM. Tresty za pravidlo A10 AFK se v tomto počítají jako půl jiného prohřešku.
7. Zápis v prohřešcích je možno po uplynutí šesti měsíců odmazat (žádosti je možno posílat na e-mail tym@andaria.cz). Toto se však týká jen lehkých prohřešků - k žádostem se bude přistupovat individuálně a nemusí jim být vždy vyhověno. Pokud bude takto smazán jeden ze tří prohřešků, iniciujících podmínku dle pravidla G7, může být podle uvážení GM odmazána i tato podmínka.
8. Pokud je hráčská postava během výkonu trestu v žaláři nebo na galejích hráčem smazána, považuje se toto za vyhýbání se trestu a hráč může být potrestán až smazáním účtu, případně podle úvahy GM.

H) HERNÍ PRAVIDLA

1. Pravidla pro volby starostů najdete zde.
2. Pravidla pro válku o město najdete zde.
3. Pravidla pro Vůdce frakce, Šlechtice, Rytíře, Soudce a Heroldy naleznete zde.

I) DOPLŇKY

1. Veřejná cvičiště

1) Zákaz kradení a lootovaní.
2) Je zakázáno soustavně narušovat pořádek na cvičišti a obtěžovat ostatní - například sesíláním hromadných kouzel.
3) Při porušení jakýchkoliv pravidel zde uvedených v oblasti cvičiště hrozí tvrdší tresty a doživotní zákaz vstoupit na jakékoli cvičiště. Nejen, že tím porušujete pravidla, ale obvykle i obtěžujete ostatní hráče.
2. Pravidla pro turnaje a soutěže najdete zde.
3. Výjimku z pravidel může udělit jen Administrátor.

J) Osobní údaje

1. Shard Andaria uchovává osobní údaje poskytnuté při registraci účtu za účelem poskytnutí možnosti hrát na shardu a zajištění dodržování pravidel shardu.
2. Shard Andaria nikdy neposkytne vaše osobní údaje 3. straně.
3. Vaše údaje si můžete prohlédnout ve statistice na webu. Pro úpravu nebo smazání vašich údajů můžete poslat email na adresu tym@andaria.cz.

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist